Ду дурўғи таъсисии ТЭТ ҲНИ:ё чи гуна наҳзатиён барои худ таърих ва ҳувият мебофанд
Хабарҳо / 06.09.2019

Решаҳои хориҷи, моҳияти воридоти ва таъйиноти геополитикии ТЭТ ҲНИ барои ҳамаи муҳаққиқон ошно буда, баҳсҳои илмию таърихи дар ин бора кайҳо поён ёфтаанд. Аммо худи роҳбарияти ин ташкилот барои пинҳон доштани ҳақиқати таърихи дар масъалаи раванди таъсисёби ва заминаҳои сиёсию идеологии ташкилшавии ҳизбашон ҳамеша аз ривояту дуруғҳои бофта истифода менамоянд. Гарчи тамоми фаъолияти ин ташкилот саршор аз дуруғ аст, аммо дар ин бахш ду “дуруғи таъсиси”-и ТЭТ ҲНИ пешкаш мешаванд, ки ошнои бо онҳо моҳияти дуруғини ин ташкилотро бори дигар собит менамояд:   Дурўғи якуми таъсисии ТЭТ ҲНИ: ТЭТ ҲНИ ҳамеша иддаъо кардааст, ки ин ҳизб ҳанўз дар соли 1973 таъсис ёфта, собиқаи 40-50 сола дорад. Аз ин рў, онҳо барои ҷалби оммаи мардум ҷашнҳои таблиғотии 30, 35, 40-солагии  ҳизбро баргузор намуда, чунин вонамуд месохтанд, ки гўё ин ташкилот ҳанўз дар қаъри Иттиҳоди Шўрави ҳамчун як созмон таъсис ёфта, дар он давра фаъолият намудааст. Тибқи навиштаи асосгузори ҲНИ С.А.Нури, ҷаласаи таъсисии ин ҳизб ҳанўз 20-уми апрели соли 1973 доир гаштааст, ки дар он Қори Муҳаммадҷон Ғуфронов, Мулло Неъматулло Эшонзода, Одинабек Абдусаломов, Қаландар Садриддинов ва худи С.А.Нури иштирок доштаанд. Ў илова мекунад, ки маҳз дар ҳамин нишаст, ки дар ноҳияи Бохтар ва дар хонаи Қаландар Садриддинов доир шуд, дар бораи таъсиси…

Foreign roots, imported nature and geopolitical destinations of the IRP are known to all researchers. Scientific and historical debates about this topic have completed a long time ago
Хабарҳо / 06.09.2019

Foreign roots, imported nature and geopolitical destinations of the IRP are known to all researchers. Scientific and historical debates about this topic have completed a long time ago. However, the leadership of this organization constantly conceals historical truth, invents and uses myths about the process of creation of the political and ideological foundations of the party. Despite the fact that the activities of this organization consist entirely of lies, in this section we will consider two “lies about the creation” of an IRP, the introduction of which reveals the false essence of this organization. The first lie about the creation of TEO IRP: The TEO IRP always declares that this party was founded in 1973 and has a 40-50 year history. In this regard, to attract the population, they organized propaganda on the 30th, 35th, 40th anniversary of the party and pretended that this party was created at the very height of the Soviet Union as an independent organization and functioned at that time. According to written memoirs of the founder of the IRP Nuri, the constituent session of this party was held on April 20, 1973, in which Muhammadjon Ghufronov, Mullo Nematullo Eshonzoda, Odinabek Abdusalomov, Qalandar Sadriddinov and Nuri…

Две лжи о создании ТЭО ПИВ,или Как нахзатовцы придумывают для себя историю и менталитет
Хабарҳо / 06.09.2019

Зарубежные корни, привозная сущность и геополитические предназначения ТЭО ПИВ известны всем исследователям, научно-исторические диспуты об этом уже давно завершены. Однако само руководство этой организации постоянно для сокрытия исторической истины придумывает и использует мифы о процессе создания политических и идеологических основ партии. Несмотря на то, что деятельность этой организации сплошь состоит из лжи, но в этом разделе мы рассмотрим две «лжи о создании» ТЭО ПИВ, ознакомление с которыми раскрывает лживую сущность этой организации. Первая ложь о создании ТЭО ПИВ ТЭО ПИВ всегда заявляет, что эта партия была основана ещё в 1973 году и имеет 40-50-летнюю историю. В связи с этим для привлечения населения нахзатовцы организовывали пропагандистские юбилеи 30, 35, 40-летия партии и делали вид, будто эта партия была создана в самый разгар Советского Союза как самостоятельная организация и функционировала в тот период. Согласно письменным воспоминаниям  основателя ПИВ С. А. Нури, учредительное собрание этой партии состоялось 20 апреля 1973 года, в котором приняли участие Мухаммадджон Гуфронов, Мулло Неъматулло Эшонзода, Одинабек Абдусалом, Каландар Садриддинов и сам С. А. Нури. Он добавляет, что именно на этом собрании, которое состоялось в Бохтарском районе в доме Каландара Садриддинова, было принято решение о создании организации «Исламское возрождение молодёжи Таджикистана». Однако известный исследователь этой темы, доктор политических наук…